Project Sanering bron- en Spuikeek

Infobulletin juli 2009 

In opdracht van de provincie Zeeland gaat het waterschap Zeeuws-Vlaanderen over enkele weken van start met de sanering van de Bron- en Spuikreek. Door middel van dit infobulletin wil het waterschap u informeren over de voortgang van de werkzaamheden ten aanzien van deze sanering. Het waterschap heeft het ingenieursbureau Grontmij Nederland in de arm genomen om deze werkzaamheden voor te bereiden en, ten tijde van de uitvoering, toezicht te houden. Op 17 juni heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De uitkomst van de aanbesteding is dat de firma’s Klaar Baggertechnieken BV en Kurstjens BV in combinatie met de Feijter Groep Aanneming BV de klus gaan klaren. Voor de sanering is subsidie verkregen van het ministerie van VROM. Naar verwachting zal 45.000 m3 slib worden verwijderd, waarvan 15.000 m3 slib klasse 0, 1 en 2 en 31.000 m3 klasse 3 en 4. 
Het hele traject wordt hydraulisch ontgraven dat wil zeggen met behulp van een zogenoemde cutterzuiger (boot met pompinstallatie). Er wordt op twee plaatsen (nagenoeg) gelijktijdig gestart, namelijk vanaf de Buthdijk en ter hoogte van het hof van de familie Dieleman aan de Graaf Jansdijk. 
 
Vanuit beide locaties wordt er in noordelijke richting gewerkt. Het eindpunt is waar de Bronkreek in de Otheense Kreek loopt. De zuiger die vanaf de Buthdijk start, zal voornamelijk het gedeelte met de minst vervuilde bagger voor zijn rekening nemen. Deze bagger zal via pijpleidingen getransporteerd worden naar een slibberging langs de Spuikreek (zie kaart). Na indroging, wat naar schatting ongeveer een half jaar zal duren, wordt de inmiddels grond geworden bagger verspreid over het perceel. 
De andere zuiger zal hoofdzakelijk het zwaarst vervuilde deel ontgraven. De bagger wordt via pijpleidingen getransporteerd naar een scheidingsinstallatie die op het erf van de familie de Feijter aan de Graaf Jansdijk zal komen te staan. Hier worden het zand en het water uit de bagger gehaald. Het zand wordt via de weg afgevoerd en hergebruikt, het water gaat na bezinking van de vaste deeltjes, terug de kreek in. Wat overblijft is vervuilde, ingedikte bagger die via de weg wordt afgevoerd naar de Axelse Sassing. Hier wordt het vervolgens per schip verder vervoerd naar de Slufter op de Maasvlakte. De Slufter is een depot dat speciaal voor vervuilde bagger is ingericht. 
 
Na de bouwvak (van 3 tot en met 24 augustus) zullen er eerst enkele voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd, zoals het snoeien van bomen en het plaatsen van de scheidingsinstallatie. Aansluitend zal met het baggeren worden begonnen. De lengte van het te baggeren traject bedraagt circa vijf kilometer. Het werk moet uiterlijk 6 december 2009 zijn opgeleverd. De meeste transporten zullen dus via pijpleidingen worden uitgevoerd. Het na scheiding overgebleven materiaal wordt over de weg afgevoerd. De transportroute loopt vanaf het erf van de familie de Feijter via het viaduct over de Tractaatweg naar de Koegorsstraat en verder (zie kaart). 
 
Tevens zal er materieel en materiaal aan- en afgevoerd moeten worden, zoals hydraulische kranen, snoeiafval e.d. Deze transporten kunnen langs het hele traject plaatsvinden, maar zijn incidenteel. 
We streven er naar de overlast bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. 
Voor eventuele hinder vragen wij uw begrip. 
 
Voorafgaand aan de uitvoering van het werk is op 23 maart jl. een informatiebijeenkomst gehouden voor de aanpalenden. Vervolgens is er overleg gevoerd met vertegenwoordigers van de stichting Houdt woonomgeving Koegorspolder leefbaar, de stichting Houdt woonomgeving Schapenbout leefbaar en Belangengroep Spui. 
 
Grontmij zal tijdens het werk namens het waterschap toezicht houden. Namens de directie van Grontmij treedt de heer R. Kole vanaf 2 september op als aanspreekpunt, telefoon 06-53648714. 
 
Namens de aannemerscombinatie is de heer R. v.d. Branden vanaf 25 augustus bereikbaar 
voor vragen op telefoonnummer 06-30062180.
 
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen, Postbus 88, 4530 AB Terneuzen. Bezoekadres: Kennedylaan 1, Terneuzen. 
Telefoon: 0115-641000 Fax: 0115-641200. E-mail: info@wszv.nl. Internet: www.wszv.nl.