Ledenvergadering.

Ledenvergadering.

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering van de

belangengroep Spui.

Deze wordt gehouden op woensdag  24 april 2019 in het buurthuis de

“3 GEHUGHTEN”.

 

Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda:

Opening.

 

Notulen ledenvergadering 2018

 

Jaarverslag over het jaar 2018,

 

Verslag kascontrole commissie.

 

Financieel verslag over het jaar 2018 en de begroting voor 2019.

Evenals vorig jaar treft u dit jaar ook weer niet het

financieel verslag en de begroting aan in dit nummer.

Leden die voor de vergadering inzage in deze stukken

willen hebben kunnen hiervan een exemplaar bij de

penningmeester opvragen.

Anita den Hamer, Spui 60, 4539 PB Spui.

 

Pauze.

 

Verkiezing bestuur.

 

Aftredend zijn dit jaar volgens het rooster van aftreden:

Linda Fieret, Andre van de Velde en Ellie de Laruelle.

            Verder zijn er nog van voorgaande jaren een aantal

            vacatures die we graag opgevuld zien worden.

We hebben dus binnen het bestuur vacatures

Kandidaten kunnen zich opgeven tot aan het begin van de ledenvergadering bij een van de leden van het dagelijks

bestuur.

 

Verkiezing Kascontrole commissie..

 

Rondvraag.

 

Sluiting.