Ledenvergadering.

Ledenvergadering.

 

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de ledenvergadering van de

belangengroep Spui.

Deze wordt gehouden op woensdag 19 april 2017 in het buurthuis de

“3 GEHUGHTEN”.

 

Aanvang 20.00 uur.

 

Agenda:

Opening.

 

Notulen ledenvergadering 2015

 

Jaarverslag over het jaar 2015,

 

Verslag kascontrole commissie.

 

Financieel verslag over het jaar 2015 en de begroting voor 2016.

Evenals vorig jaar treft u dit jaar ook weer niet het

financieel verslag en de begroting aan in dit nummer.

Leden die voor de vergadering inzage in deze stukken

willen hebben kunnen hiervan een exemplaar bij de

plv penningmeester opvragen.

B. Dieleman, spui 44, 4539 PB Spui.

 

Pauze.

 

Verkiezing bestuur.

Aftredend zijn dit jaar volgens het rooster van aftreden:

Jose Kalisvaart, Anita den Hamer en Patrick de la Ruelle.

                        Zij stellen zich alle drie weer herkiesbaar.

            Verder zijn er nog van voorgaande jaren een aantal

            vacatures die we graag opgevuld zien worden.

We hebben dus binnen het bestuur vacatures

Kandidaten kunnen zich opgeven tot aan het begin van

de ledenvergadering bij een van de leden van het

dagelijks bestuur.

 

Verkiezing Kascontrole commissie..

 

Rondvraag.